Uitvaart-Vergelijker.nl

Bent u uitvaartondernemer en wilt u ook een vermelding op onze site? Meld u dan vrijblijvend aan via: info@uitvaart-vergelijker.nl.

Checklist: heeft u hier al aan gedacht?

Direct na het overlijden

 • Verzamel vrienden en familie om u heen die u kunnen helpen met het regelen van de uitvaart.
 • Breng naaste familie, vrienden en de werkgever van de overledene op de hoogte.
 • Meld het overlijden altijd aan de huisarts in verband met een Verklaring van Overlijden.
 • Binnen 5 dagen dient er aangifte te worden gedaan van het overlijden bij de Burgerlijke stand.
 • Controleer of de overledene (orgaan)donor is.
 • Heeft de overledene een testament of wilsbeschikking geregeld?
 • Geef aan de bank door dat de persoon is overleden.
 • Informeer alle instanties en verenigingen waar de overledene ingeschreven staat.
 • Betaal openstaande rekeningen en beantwoord overgebleven post.
 • Indien de overledene nog schulden heeft. maak een plan om deze af te kunnen betalen.
 • Zeg abonnementen en contributies op.
 • Ga na of u als nabestaande recht hebt op sociale uitkeringen (zoals ANW).
 • Meld het overlijden bij de verzekeringsmaatschappij.

Bij de gemeente

 • U dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats van overlijden.
 • De uittreksels uit het overlijdensregister kunt u daar aanvragen. In de meeste gevallen zal dit echter door de uitvaartverzorger worden gedaan.
 • Deze uittreksels zijn onder meer nodig voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht, het aanvragen van een nabestaandenuitkering (Anw), het verkrijgen van verzekeringsgeld etc. De Notaris
 • Indien de rekeningen bij bank of giro geblokkeerd zijn en u over onvoldoende contant geld beschikt om allerlei kosten te kunnen dekken, kunt u bij de (kandidaat-)notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.
 • Dit is een verklaring van de notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie gerechtigd is of zijn om over de erfenis te beschikken.
 • Voor de notaris heeft u het bewijs van overlijden nodig.
 • Voor de notaris heeft u het uw trouwboekje nodig.
 • Voor de notaris heeft u eventuele akte van huwelijksvoorwaarden nodig.
 • Voor de notaris heeft u een testament nodig. De notaris kan zelf ook een centraal testamentenregister raadplegen.
 • Voor de notaris heeft de namen en adressen van alle kinderen nodig.
 • Geef alle (vermoedelijke) erfgenamen de gelegenheid om mee te gaan naar de notaris.
 • Laat u tijdig informeren over de wenselijkheid de erfenis alleen maar beneficiair te aanvaarden, anders zou een eventueel negatief saldo voor uw rekening komen. Financieel
 • Met de verklaring van erfrecht die u van de notaris krijgt kunt u naar de bank gaan die de rekening zal opheffen nadat het saldo is overgeboekt. Denk aan giro- en/of bankrekening, beleggingsrekening, spaarbankboekjes.

Werkgever en salaris

 • Pensioen, salaris en of uitkeringen moeten worden gestopt. Indien er toch wordt uitgekeerd, zal dit moeten worden terug betaald.
 • Richt een aanvraag ter verkrijging van ANW aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank.
 • Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij bovenvermelde districtskantoren en de postkantoren.
 • Neem contact op aan eventuele bedrijfspensioenfondsen.
 • Informeer Algemeen Burgelijk Pensioenfonds of verzekeringsmaatschappijen in verband met uitkeringen.
 • De uitkering geschiedt meestal al drie maanden achteraf.
 • Vergeet niet het bank- of gironummer te vermelden, waarop de u toekomende bedragen dienen te worden gestort. Hypotheek, Verzekeringen en pensioenen
 • Indien de overledene bij vorige werkgevers een pensioenverzekering had en deze premievrij is gemaakt, ook deze uitkering(en) aanvragen.
 • Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.
 • Hierbij vermelden het polisnummer, alsmede namen en adressen van de nabestaanden.
 • Ga na of er nog lopende verzekeringen zijn die premievrij zijn en/of die premievrij worden bij overlijden.
 • Raadpleeg zo nodig uw verzekeringsadviseur in deze.
 • Voor polissen die van kracht blijven - bijv. brandverzekering op huis en/of inboedel - moet naamswijziging plaatsvinden.
 • Indien men een hypotheek heeft op het huis, verdient het aanbeveling de hypotheekakte te controleren of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost met de uitkering van eventuele levensverzekering.
 • Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met overlijden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.

Abonnementen

 • Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur.
 • Trek zonodig machtigingen tot automatische overschrijvingen bank en/of giro in.
 • Licht ziekenfonds- en/of ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, daar de polis(sen) gewijzigd dien(en)t te worden.
 • Heeft men een particuliere ziektekostenverzekering, ga desgewenst na of - gezien het verminderde gezinsinkomen - verzekering via het ziekenfonds mogelijk is. Belastingen
 • Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten bijzondere lasten eenouder-gezin.
 • Indien u persoonlijke leningen hebt afgesloten of aankopen hebt gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag u in verband met het overlijden van uw partner is kwijtgescholden.
 • Indien u niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen, waaronder uw woonplaats valt, een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.
 • Eventuele terugzending - niet verplicht - van het ingevulde T-biljet dient in beginsel te geschieden binnen twee jaar na afloop van het kalenderjaar.

Overig

 • Eventuele aanvraag indienen voor gezinshulp bij instelling gezinszorg of instelling voor maatschappelijk werk.
 • Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit dan nu maken en regel de voogdij van uw minderjarige kinderen (de verzorging van uw kinderen na uw overlijden).
 • Beschikt u over een auto en gebruikt u deze niet meer, deel dan het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting, schriftelijk mede dat uw partner is overleden (datum van overlijden vermelden).
 • Verzoek terugstorting van te veel betaalde motorrijtuigenbelasting.
 • Geef bij verkoop van de auto deel I, II en III van het kentekenbewijs aan de koper af, ná dat een verklaring van vrijwaring - op het postkantoor verkrijgbaar - is ontvangen.
 • Wordt de auto niet verkocht, doch naar de sloop gebracht, dient u deel I, II en III van het kentekenbewijs binnen twintig dagen op te zenden aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 • Denkt u eraan dat de belasting verschuldigd blijft zolang de auto niet op een andere eigenaar is overgegaan en zich op de openbare weg (ook parkeerplaats) bevindt.
 • Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, bijv. reinigingsrechten, milieubelasting, indien na het overlijden een eenpersoonshuishouding wordt gevoerd.
 • Deze regelingen verschillen van gemeente tot gemeente.
 • Daar door het overlijden een deel van het inkomen vervalt, bestaat de mogelijkheid dat men op grond van dit lagere (gezins)inkomen in aanmerking komt voor subsidieregelingen, zoals huursubsidie, studievergoedingen.
 • Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld.
 • De erfgenamen geven elkaar en de executeur kwijting.

Dag van de uitvaart

 • De dag waarop de uitvaart kan plaatsvinden wordt bepaald door een wettelijke termijn nl. niet binnen 36 uur en uiterlijk 6 werkdagen na de dag van overlijden.
 • Wil men de uitvaart laten plaatsvinden binnen 36 uur dan moet er “vervroeging” via justitie worden aangevraagd. Wil men de uitvaart laten plaatsvinden na de 6 werkdagen van overlijden dan moet er via de gemeente “uitstel” worden aangevraagd.
 • Om de begrafenis of crematie te kunnen laten plaatsvinden is een verlof tot begraven of cremeren nodig. Het verlof tot begraven of cremeren
 • Met de A-verklaring en B-verklaring en het aangifteformulier krijgt de uitvaartondernemer tevens het verlof tot begraven of cremeren.
 • Met dit formulier, wordt toestemming verleend tot begraven of cremeren en moet worden overhandigd aan het personeel van de begraafplaats of het crematorium. Zonder dit formulier kan geen begrafenis of crematie plaatsvinden. Niet-natuurlijke dood of ongeval
 • Is het overlijden een gevolg van een ongeval of een niet-natuurlijke dood, dan moet naast de arts ook direct de verzekeringmaatschappij worden ingelicht.
 • Door de schouwarts zal een politiearts worden ingeschakeld en indien noodzakelijk volgt een onderzoek bij het Nederlands Forensisch Laboratorium te Rijswijk.

De adressenlijst

 • Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo up-to-date mogelijk te houden.
 • Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een adressenlijst samen te stellen.
 • De kans dat familie/belangstellenden worden vergeten is dan groot. De opdrachtgever
 • Bij iedere uitvaart is er één persoon die opdracht geeft voor het regelen en uitvoeren van de uitvaart.
 • Meestal is dit de echtgeno(o)t(e) of de partner van de overledene.
 • Ook kan dit één van de kinderen zijn.
 • De opdrachtgever bepaalt, meestal in samenspraak met familie en/of vrienden, hoe de uitvaart geregeld en uitgevoerd moet worden.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaart.